همیاران شمال شرق
همیاران شمال شرق
امروز پنج شنبه چهار مرداد 1403
همیاران شمال شرق

توصیه های حراستی

تاریخ ارسال : 1400/03/06
توصیه های حراستی

به گزارش روابط عمومی همیاران شمال شرق: حفاظت ازسلامت سازمانی در راستای حفظ اصول وارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به عهده حراست میباشد چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی نیاز دارد.
از آنجا که سلامت هر سازمان و افراد آن همواره در معرض تهدیدهای درونی و بیرونی است برای حفظ سلامت و پیشگیری ازاین تهدید ها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد ازبروز این اتفاقات جلوگیری کند و با تشخیص و شناخت زمینه های علاج به موقع ، آرامش سازمان را فراهم سازد.
بنابراین حضور حراست در عرصه های مختلف همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده، یکی حفظ و ارتقاء توان حفاظتی و امنیتی به منظور پیش برد اهداف و دیگری انجام اقدامات موثر جهت حفاظت و صیانت همه جانبه از منابع انسانی میباشد.
حراست به عنوان چشم بیدار در سازمان، با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای پرسنل، مدیران و ... محسوب شود. در این راستا برای این هفته یک توصیه حراستی با موضوع "انتخابات" را با تدبیرریاست اداره حراست همیاران شمال شرق بصورت فتو خبر تهیه و تولید شده است که جهت آگاهی همکاران در پایگاه اطلاع رسانی همیاران شمال شرق منتشر می گردد.